Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор за лица желаещи да се включат в обучение и субсидирана заетост.

Документите следва да се подават лично в община Белово, за Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово в срок от
18.09.2017 г. до 27.09.2017 г. включително - 17.00 часа.

Документи:

Обявление - Обучение и субсидирана заетост / 18.09.2017 г. / - Изтегли