Дирекция “Бюро по труда” - Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 1523,41 лв.;
- безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 2964,00 лв.;
- безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 4981,00 лв.;
- безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства – 6978,24 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
- работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 6727,29 лв.;
- държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 5503,41 лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 01.09.2017 г. до 12.09.2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" - Септември, както и на тел. 03561/20-56.

Документи:

Съобщение / 31.08.2017г. / - Изтегли