ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ ПАЗАРДЖИК

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от "МАРКОВ 88" ООД със седалище и адрес на управление на дейността: с. Габровица, ул. "Десета" 10, община Белово, област Пазарджик, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203734243, представлявано от Йорданка Кирилова Костадинова.

Уважаеми г-н/г-жо Директор, Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ново инвестиционно предложение:

Процедиране на Подробен устрийствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изграждане на "Обект за преработка на мляко и търговия на едво и дребно с млечни продукти" в имот с номер 022070 в землището на с. Габровица с ЕКАТТЕ 14163, местност "Транишица", община Белово, област Пазарджик.

Документи:

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) /12.08.2017 г. / - Изтегли