Заповед № ТУ-146/24.07.2017 г. на Областен управител на област Пазарджик за изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура - трасе на въздушен електропровод.

Документи:

Заповед № УТ -1071 / 02.08.2017г. / - Изтегли