Oбщина Белово в качеството си на бенефициент по Проект „Център за социална интеграция и рехабилитация"– община Белово по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Процедура  BG05M9OP001-2.005 „Активно включване"и на основание Договор № № BG05M9OP001-2.005-0117 , ще осъществи подбор на специалисти: Рехабилитатор - 1бр. и Логопед - 1бр.

Документите следва да се подават лично в община Белово, за Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово в срок от 10.07.2017 г. до 17.07.2017 г. включително - 17.00 часа.

Място на изпълнение на длъжността - Община Белово, сградата на община Белово "Център за социална интеграция и рехабилитация"

Документи:

Обявление - Логопед / 10.07.2017 / - Изтегли

Обявление - Рехабилитатор / 10.07.2017 / - Изтегли