Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на: Логопед - 1бр., Психолог - 1бр., Рехабилитатор - 1бр, Трудотерапевт - 1бр.


Документите следва да се подават лично в община Белово, за Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово в срок от
30.06.2017 г. до 06.07.2017 г. включително - 17.00 часа.

Място на изпълнение на длъжността - Община Белово, сградата на община Белово "Център за социална интеграция и рехабилитация"

Документи:

Обявление - Логопед / 30.06.2017 г. / - Изтегли

Обявление - Психолог / 30.06.2017 г. / - Изтегли

Обявление - Рехабилитатор / 30.06.2017 г. / - Изтегли

Обявление - Трудотерапевт / 30.06.2017 г. / - Изтегли