Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Развитие на ЦСРИ на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово", по процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване", договор № BG05M9OP001-2.005-0117-C01, ще осъществи подбор на ръководител - 1бр.

1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
- Заявление за кандидатстване
- Автобиограция по образец
- Копие от документи за придобита образователна степен, попълнителни квалификации
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

2. Документите следва да се подават лично или с куриер в деловодството на община Белово, в запечатан плик за Проект "Развитие на ЦСРИ на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово" - община Белово, в срок от 16.05.2017 г. до 22.05.2017 г. включително - 17:00 часа.

3. Място на изпълнение на длъжността
Сградата на община Белово

Телефон за консултация - 03581 2773

Документи:

Обява / 16.05.2017 г. / - Изтегли