УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ  до 10.03.2017 г./вкл./ Община Белово обябвява Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.


Заявлението за предоставяне е по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90 от 26.02.2015 год. и Заповед № РД 46-71 от 17.02.2017 г. на Министъра на земеделието и храните и същото може да получите и подадете в Деловодството на Общината в рамките на работното време от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Към заявлението задължително се прилагат:
1. Копие на документ за самоличност на физическите лица;

2. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3. Копие на документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;

4. Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

Декларация за липса на задължения

Документи:

Съобщение / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Пасища - Аканджиево / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Пасища - Белово / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Пасища - Габровица / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Пасища - Дъбравите / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Пасища - М. Клисура / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Пасища - Мененкьово / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Пасища - Сестримо / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Образци на документи - 1 / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Образци на документи - 2 / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Образци на документи - 3 / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Образци на документи - 4 / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Образци на документи - 5 / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Образци на документи - 6 / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Образци на документи - 7 / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Образци на документи - 8 / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Образци на документи - 9 / 27.02.2017 г. / - Изтегли

Образци на документи - 10 / 27.02.2017 г. / - Изтегли