ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.194, ал.1,2,3 от ЗУТ, подписаното споразумение между Община Белово и МРРБ, изпратено писмо до собственик на УПИ XXVII-138, кв.18 на с.Габровица и във връзка с реализация на проект "Неотложно аварийно укрепване на свлачища в кв.17 и 18, с.Габровица"

НАРЕЖДАМ:

Собственикът на ПИ XXVII-138, кв.18 в с.Габровица - Александър Марков Райнов да осигури свободен достъп за извършване на неотложни аварийно-строителни укрепителни дейности, като съгласно проекта се изгради стена 4 и част от стена 3, заедно с предвидени дренажни шахти в имота.

Община Белово набира доброволци за епидемията от COVID-19 за извършване на доставка на необходими храни и медикаменти

- Желаещите трябва да са здрави - без температура, кашлица и други симптоми. Да не страдат от хронични респираторни, кардиологични и диабетни заболявания.

За допълнителна информация тел. 0886/11-66-32

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "ВиК - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., бе обнародван в "Държавен вестник" с дата 24.3.2020 г. Според предвиденото със закона се преустановява приемът на хартиен носител в приемните на ТП на НОИ – Пазарджик в гр. Пазарджик и гр. Велинград, считано от 24.03.2020 г. на следните документи:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с публикувания на 20.03.2020 г. от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 13.03.2020 г.

Дирекция "Бюро по труда" Септември Ви уведомява,

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ ДО 13.04.2020 г.
1 2 3 4
6:45 Ветрен
7:30 Дъбравите
17:20 Ветрен
6:45 Варвара
7:10 Голямо Белово
17:20 Голямо Белово
17:35 Варвара
6:40 Сестримо
7:30 Малко Белово
17:20 Сестримо
6:40 Габровица
17:15 Дъбравите - Габровица

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение във връзка със заповед № РД-01-143/20.03.20 г. на министъра на здравеопазването, центърът за обслужване на гражданите /грао/ в сградата на община белово ще работи на 22.03.2020 г. /неделя/ от 9.00 ч. до 12.00 ч., с цел издаване на удостоверения за настоящ адрес на лицата, на които е необходимо.