На 16.01.2019год. в община Белово е постъпило "Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС"
придружено с Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

0т "Кемпфайър БГ" ЕООД ; ЕИК: 204364474; с.Аканджиево, Община Белово, Област Пазарджик ул. Четвърта 6
и приложени към него документи, които са обявени на 16.01.2019год. на информационното табло в деловодството на Община Белово.

Министъра на околната среда и водите, на основание чл.72, ал.1,т.2 и чл.75,ал.1 във връзка с чл.52,ал.1,т.1,буква "a" от Закона за водите и чл.49, ал.2 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че започва процедура за изменение на раздел "Лимит на ползваната вода" от Разрешително №1280/05.11.2002 г. (за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Белмекен", с цели на водовземане - питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване и охлаждане), както следва:

Изх. № ФД -1610/27.12.2018 година.

Община Белово кани местната общественост на 11.01.2019год. от 16.00 часа в залата на общински съвет Белово, етаж 4-ти на
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ, С ЦЕЛ ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белова , кметът на Община Белово г-н Костадин Варев кани местната общност на

ОБЩИНА БЕЛОВО

РЕШЕНИЕ № 596/31.10.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.5 и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Белово реши:

ОДОБРЯВА проект на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасе, обект: Захранващ водопровод, кабел и канал до имот 000087 в т.ч. и новообразуван УПИ "За изграждане на компостиране на битови отпадъци" в местността "Вучата могила", землище Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово.

Председател на ОбС:
В. Савов

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020"

МИГ "Белово, Септември, Велинград", кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7 "Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 1.033 "МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените"

До
Г-Н КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
УЛ. "ОРФЕЙ" 4А
4470, ГР. БЕЛОВО

КМЕТ НА С. АКАНДЖИЕВО
4483, С.АКАНДЖИЕВО

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Изграждане на къмпинг 1 звезда с места за паркиране на каравани и обслужващи постройки - туристическа кухня, контейнери за санитарно-хигиенно нужди, помпена станция, барбекю и беседки"  в УПИ V-371, 374, кв.41, по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с вх.№ ПД-01-2524/03.12.2018г.

ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.