ИЗХ. НОМЕР ФД – 721/15.05.2018г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг Кмета на Община Белово кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Белово, на ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧEН ДЪЛГ от Община Белово чрез сключване на договор за кредит с Фонд "ЕЕВИ".

Проект на "Общ устройствен план /ОУП/ на община Белово" /Доклад/

Протокол на комисия за разпределение на пасища по чл. 37и от ЗСПЗЗ

Организиране и провеждане на "Професионално информиране, консултиране и ориентиране" на лица от целевата група ползващи услугите на ЦСРИ – гр. Белово.

ОП "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020"

Община Пазарджик стартира изпълнението на проект: "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември".

МИГ - Белово, Септември, Велинград отваря прием на проектни предложения по мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", финансирана от ОПИК 2014-2020г. от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДO
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО

ул. "Орфей" № 4А
4470 гр. Белово

КОПИЕ:
"АЛЕКСА-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

гр. Белово
ул. "Освобождение" № 62, ет.2

Относно: Преценяване на необходимостт от ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на промишлено предприятие за производство на алуминиеви детайли под налягане" в поземлен имот (ПИ) с индетификатор 03592.1.2239, м. "Крайчинец" по КККР на гр.Белово, обл. Пазарджик, с вх.№ ПД-01-1068/12.04.2018 г.

Дирекция "Бюро по труда"- Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва: