Решение № ПК-04-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно инвестиционно предложение (ИП) "Закриване и реконструкция на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87,88,м. "Вучата могила" по КККР на с.Дъбравите, общ.Белово, обл. Пазарджик етапно строителство, етао I - Техническа рекултивация, етап II - Биологична рекултивация.

ЗАПОВЕД
№ 26 / 21.01.2021г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл.125, ал. 2 от Закона за горите и във връзка с писмо с изх. № 06-00-5/12.01.2021г. на Директора на ТП "Държавно горско стопанство Белово" - гр. Белово

 

Съобщение
"Отдел Местни данъци и такси"

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
Уведомяваме Ви, че от 18.01.2021г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такси битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021г. Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва:

- първа вноска до 30.06.2021г.
- втора вноска до 31.10.2021г.

На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2021г. се прави отстъпка от 5%.

ДО
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ГР.БЕЛОВО
УЛ. ОРФЕЙ №4а

КМЕТ НА С.МОМИНА КЛИСУРА
С.МОМИНА КЛИСУРА

РИОСВ-11 / 18.01.2021г.

Относно: Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение (ИП): "Aварийно укрепване на десен и среден устой на мост за "Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с.Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. ПД-01-565-(9)/15.01.2021г.

ДО
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - ПЛОВДИВ
ГР.ПЛОВДИВ
ул. ЯНКО САКЪЗОВ №35

КОПИЕ:
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

РИОСВ-10 / 18.01.2021г.

Относно: Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение (ИП): "Aварийно укрепване на десен и среден устой на мост за "Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с.Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. ПД-01-565-(9)/15.01.2021г.

ДО
РЗИ-ПАЗАРДЖИК
4400 ГР.ПАЗАРДЖИК
ул. БОЛНИЧНА №17

КОПИЕ:
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

РИОСВ-9 / 18.01.2021г.

Относно: Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение (ИП): "Aварийно укрепване на десен и среден устой на мост за "Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с.Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. ПД-01-565-(9)/15.01.2021г.

З А П О В Е Д
№ 09/13.01.2021г.

На основание чл.44, ал.2, във връзка 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, поради отпадане на обстоятелства послужили за обявяване на частично бедствено положение на част от територията на община Белово и чл.99, т.2 от АПК

ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ

УТ-48 / 13.01.2021г.

Днес 13.01.2021г. комисия в състав:
1. Петя Стойкова - специалист "УТС, КР";
2. Невена Вальова - специалист "АИО и архив".
специалисти при Община Белово поставиха писмено съобщение на видно място на:
информационното табло на Община Белово, сайта и на недвижими имоти: ПИ с пл.№2 и УПИ X-12 в кв.1 по плана с. Аканджиево - заинтересовани лица Лилка Ангелова Генова, Стефка Ангелова Габерска и Любомир Ангелов Габерски.

Съобщавам Ви, че е изготвен Акт №6/14.12.2020г. за непълности и грешки: