ДО
Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НЕК ЕАД,
УЛ. ТРИАДИЦА № 8
ГР.СОФИЯ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОПИЕ ДО:

ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

Приложено изпращаме Ви разрешително № 32150158 от 05.08.2020г. на Директора на БДИБР за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Станкови бараки", с цел - "изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект" (обект: Почистване и поддръжка, чрез изземване на наносни отложения от чашата на язовир "Станкови бараки"), в землището на с. Сестриомо, общ. Белово, обл. Пазарджик.

ЗАПОВЕД

№ РД-07-57/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72б, ал.1, изр. второ от ППЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

ЗАПОВЕД

№ РД-07-56/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

ЗАПОВЕД

№ РД-07-55/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

ЗАПОВЕД

№ РД-07-54/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

ЗАПОВЕД

№ РД-07-53/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

ЗАПОВЕД

№ РД-07-52/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

ЗАПОВЕД

№ РД-07-51/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ: