Проекти за наредби Файлове
Проект на правилник, за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс - Белово Изтегли
Проект на наредба за публично-частно партньороство Изтегли
Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Белово Изтегли
Проект на наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Белово Изтегли
Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества Изтегли
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Белово Изтегли
Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Белово Изтегли
Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол Изтегли
Програма за 2014г. по изпълнение на стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост на община Белово през периода 2012 - 2015г. Изтегли
- Приложение към програмата Изтегли
Мотиви за наредба за принудително изпълнение на заповеди на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи IV, V и VI категория или части от тях от община Белово Изтегли