Проекти за наредби Дата Файлове
Протоколи и сертификати за получените резултати от проведения радиологичен контрол на 2бр. проби минерални води - Белово 17.06.2020г. Изтегли
Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белово 10.04.2020г. Изтегли
Мотиви към Проект на наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белово - АО-741 10.04.2020г. Изтегли
Проект на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Белово 20.01.2020г. Изтегли
Доклад относно одобряване на план-сметка за необходими разходи за битови отпадъци през 2020г. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2020г. в Община Белово 15.11.2019г. Изтегли
Доклад относно размера на данъка върху недвижими имоти /ДНИ/ за 2020 година 15.11.2019г. Изтегли
Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос "водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода" на територията на община Белово. 18.07.2019г. Изтегли
Мотиви 18.07.2019г. Изтегли
Приложение № 1 Методика 18.07.2019г. Изтегли
Приложение № 2 Приемо-предавателен протокол 18.07.2019г. Изтегли
Проекта за Наредбата за ползване на дървесина. На заинтересованите граждани и организации по реда на чл.26, ал.2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуването, за предложения и становища по "Проекта за Наредбата за ползване на дървесина", на адрес: гр. Белово, ул."Орфей" № 4А, Деловодство. 17.09.2018г. Изтегли
Проект за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета 16.11.2017г. Изтегли
Проект на правилник, за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс - Белово - Изтегли
Проект на наредба за публично-частно партньороство - Изтегли
Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Белово - Изтегли
Проект на наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Белово - Изтегли
Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества - Изтегли
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Белово - Изтегли
Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Белово - Изтегли
Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол - Изтегли
Програма за 2014г. по изпълнение на стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост на община Белово през периода 2012 - 2015г. - Изтегли
- Приложение към програмата - Изтегли
Мотиви за наредба за принудително изпълнение на заповеди на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи IV, V и VI категория или части от тях от община Белово - Изтегли