РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:
- Политическа партия "ГЕРБ";
-"Коалиция за България";
- Политическа партия "ДПС";
- Политическа партия "Атака";
- Партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена- Политическа партия"НДСВ"
"Синята коалиция";
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 34, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 97-ЕП от 08.04.2014г. на ЦИК, Ви каня на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Белово, във връзка с произвеждане на Изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г 1.При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии представят:
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21 март 2014 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.
2.Консултациите ще се проведат на 15.04.2013 г. от 14.00 часа в кабинета ми в административната сграда на община Белово – ІІ етаж, ул.”Орфей”№ 4а.
Телефон за контакти и допълнителна информация: 0882407222 – ИВАН АДОВ

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО