ОБЩИНА БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

Утвърдил:
КМЕТ НА ОБЩИНА:………………………
/Кузман Маринков

Х А Р Т А

ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

В ОБЩИНА БЕЛОВО

Основната цел на Хартата на клиента е да съдейства за подобряване на административното обслужване в администрацията. Нейното предназначение е да помогне на гражданите да се запознаят с функциите, които изпълняват кмета на общината, кметовете на кметства и Общинската администрация, видовете услуги, които се извършват от Общинската администрация в град Белово и селата от общината, да им разясни накратко основните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя по който биха могли да защитят тези права.

 

І. КМЕТ НА ОБЩИНАТА И НЕГОВИТЕ ПРАВОМОЩИЯ.

Статутът на кмета на общината е определен в чл.44 на Закона за местното самоуправление и местната администрация:

“Чл. 44. (1) Кметът на общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 69 от 2003 г.) назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. организира изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. (доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 69 от 2003 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 85 от 2000 г.) възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1 . Той има право да отменя техните актове;
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 19 от 2005 г.) организира и ръководи управлението при кризи в общината;
12. (нова - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
13. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 1 от 2001 г., предишна т. 12, бр. 19 от 2005 г.) възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията , както и организира изпълнението им;
14. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 67 от 1999 г., бр. 85 от 2000 г., предишна т. 13, бр. 19 от 2005 г.) изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
15. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна т. 14, бр. 19 от 2005 г.) представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
16. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна т. 15, бр. 19 от 2005 г., доп., бр. 69 от 2006 г.) осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
17. (нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., предишна т. 16, бр. 19 от 2005 г.) утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
18. (нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.
(2) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се обжалват от началниците на съответните полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.”

 

ІІ. КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И ТЕХНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ.

Статутът на кметовете на кметства в общината е определен в чл.46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

“Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Кметът на район или кметство:
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., доп., бр. 69 от 2006 г.) назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. (доп. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. (доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, , 63, 68, 69, 71 , 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
11. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г.) организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
12. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г.) изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) Правомощията на кмет на кметство в населеното място, което е административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на район и кметът на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2003 г., предишна ал. 3, бр. 69 от 2006 г.) На кметовете на райони и кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 в зависимост от конкретните особености на общината, районите или кметствата.
Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) (1) В населено място, което не е административен център на кметство, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместник в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация.
(2) Кметските наместници продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на срока по ал. 1 до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината.
(3) Кметските наместници са органи на изпълнителната власт в населеното място. Те могат да бъдат освободени предсрочно без предизвестие от кмета на общината.
(4) Пълномощията на кметските наместници се определят от общинския съвет. Кметът на общината може да възлага на кметските наместници изпълнението на негови функции. На кметските наместници могат да се възлагат и други функции със закон или друг нормативен акт.
(5) Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното населено място.”
 

ІІІ.ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ГРАД БЕЛОВО И
КМЕТСТВАТА В ОБЩИНАТА.

Статутът на служителите в Общинска администрация е определен в Закона за администрацията.

„ Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Администрацията осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:
1. законност;
2. откритост и достъпност;
3. отговорност и отчетност;
4. ефективност;
5. субординация и координация;
6. предвидимост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и с другите нормативни актове.
(3) При осъществяване на своята дейност администрацията е длъжна да предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по ред, определен със закон.
(4) Администрацията е длъжна да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес, по ред, определен със закон.
(5) Служителите в администрацията носят отговорност за своите действия по ред, определен със закон.
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Администрацията планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите.
(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Органите на държавната власт координират дейността си за осъществяване на единна държавна политика и извършват консултации със социални партньори, с представители на частния сектор и с представители на гражданското общество.”
 

ІV.КОГА ДА СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНАТА И КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА ?

1. До кметовете се подават писмени и устни молби и заявления за административните услуги, осъществявани в Общинската администрация на основание Административно-процесуалния кодекс.
2. Всеки гражданин или юридическо лице има право да иска достъп до официална и служебна информация, създавана и съхранявана в Общинска администрация. За това лицата трябва да подадат заявление, съдържащо изискуемите данни по от Закона за достъп до обществена информация. Заявлението се разглежда от комисия, назначена със Заповед на кмета на общината.
3. Към кмета на общината може да се обръщате по въпроси, касаещи недвижими имоти - общинска собственост, намиращи се на територията на община Белово. Такива са случаите на разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост, а именно : продажбата и замяната им, извършването на делба на недвижими имоти-съсобственост между общината и други лица, учредяването на ограничени вещни права върху тях и др. Наред с това общинските имоти, които не са предоставени за управление по установения ред, се управляват от кмета на общината. Те могат да се отдават под наем след провеждането на търг или конкурс при условия и по ред, посочени в Закона за общинската собственост, правилника за неговото прилагане и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Белово.
4. Към кмета на общината гражданите или юридическите лица могат да се обръщат, ако им е необходима информация относно общински имоти, като за целта те могат да искат издаването на справки, удостоверения и преписи от актовете за общинска собственост.
 

V. ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ОТПРАВЯТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ ДО ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ДРУГИ ОРГАНИ, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПУБЛИЧНОПРАВНИ ФУНКЦИИ.

Административно-процесуалният кодекс /АПК/ определя обхвата, принципите и процедурата по приемане и отговор на предложенията и сигналите.

Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на органите, които осъществяват публичноправни функции или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността на тези органи.

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Принципи:

- Административните органи са длъжни да разглеждат и решават предложенията и сигналите в установените срокове обективно и законосъобразно.
- Никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на АПК.

Решение по предложенията:

- Решение по предложението се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя.
- Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решението може да бъде продължен от по-горестоящия орган до 6 месеца, за което се съобщава на подателя.
- Решението, постановено по направено предложение, не подлежи на обжалване.

Сигналите се подават до органите, които непосредствено ръководят и контролират органите и длъжностните лица, за чиито незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия се съобщава. Подаденият сигнал не спира изпълнението на оспорения акт или извършването на определена дейност, освен ако органът, компетентен да се произнесе, разпореди изпълнението да се спре до постановяване на решението.

Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от по-горестоящия орган, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.

Съобщаване на решението по сигнала:

- Решението по сигнала е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му.
- Когато с решението се засягат права или законни интереси на други лица, то се съобщава и на тях.
- Когато сигналът е препратен до компетентния орган от народен представител, общински съветник, държавен орган, орган на местното самоуправление или средство за масова информация, за решението се уведомяват и те.
- При данни за извършено престъпление се уведомява незабавно съответният прокурор.

Изпълнение на решението по сигнала:

- Решението по сигнала се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде продължен от органа, който го е постановил, но с не повече от два месеца, за което се уведомява подателят.
- При изпълнение на решението по сигнала се премахват вредните последици, причинени от незаконосъобразните или нецелесъобразните действия. Когато това не е възможно, засегнатите лица се удовлетворяват по друг законен начин или им се разяснява редът, по който да постъпят.
- Органът, на който е възложено изпълнението на решението по сигнала, уведомява за изпълнението органа, постановил решението
 

VІ. ОСПОРВАНЕ /ОБЖАЛВАНЕ/ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД.

Оспорването /обжалването/ на административни актове се извършва по реда на Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Актовете, издадени от кмета на общината и актове на специализираните изпълнителни органи на общината могат да бъдат оспорени /обжалвани/ пред по-горестоящия административен орган:
Административните актове на специализираните изпълнителни органи на общината се обжалват пред кмета на общината.
Административните актове на кмета на общината – пред Областния управител.

Как се оспорва /обжалва/ един административен акт по административен ред

1. В 14- дневен срок след съобщаването за изготвен административен акт или в едномесечен срок след срока, в който е следвало да Ви се отговори можете да подадете писмена жалба пред по-горестоящия административен орган. Жалбата се подава чрез административния орган, чийто акт се оспорва, което означава, че можете да я подадете на същото място, на което сте подали и искането си за услуга или издаване на съответния акт. С жалбата и протеста можете да изискате от административния орган, издал акта, събиране на доказателства или да се вземат предвид факти и обстоятелства, които не са били взети предвид при издаване на акта или извършване на услугата.
2. В 7-дневен срок от получаване на жалбата или протеста административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни. Новият акт подлежи на оспорване отново по реда на АПК. В тези случаи не се допуска повторно преразглеждане на акта.
3. Когато административният орган не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата или протеста заедно с цялата преписка на компетентния по-горестоящ административен орган. Ако в тридневен срок след изтичането на седемдневния срок цялата преписка не бъде изпратена на по-горестоящия административен орган, жалбоподателят може да изпрати препис от жалбата до по-горестоящия орган, който незабавно изисква преписката.
4. В двуседмичен срок от получаване на преписката, когато е едноличен, и в едномесечен срок, когато е колективен, компетентният да разгледа жалбата или протеста орган се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен или отхвърля жалбата или протеста.
Компетентният да разгледа жалбата или протеста орган решава въпроса по същество, освен ако исканият акт е от изричната компетентност на по-долу стоящия орган.
Когато административният орган противозаконно е отказал да издаде документ, компетентният да разгледа жалбата или протеста орган го задължава да извърши това, като му определя и срок за издаване на документа.
Когато не възприеме становището на комисията, компетентният да разгледа жалбата или протеста орган излага мотиви за това.
Когато компетентният да разгледа жалбата или протеста орган не се произнесе в двуседмичния срок, законосъобразността на административния акт може да се оспори чрез административния орган, издал акта, пред съда, ако актът подлежи на оспорване по съдебен ред.
Решението на компетентния да разгледа жалбата или протеста орган се съобщава незабавно на оспорващия и на другите заинтересовани лица.
Когато въпросът е решен по същество, решението на компетентния да разгледа жалбата или протеста орган подлежи на оспорване за законосъобразност пред съда. Ако жалбата или протестът са отхвърлени, на оспорване пред съда подлежи първоначалният административен акт.
 

VІІ. ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ.


Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.

Кой има право на достъп ?

Право на достъп имат:
- български граждани;
чужденец или лице без гражданство;
българско или чуждестранно юридическо лице;
Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване до кмета на общината. Заявлението се разглежда във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни. След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказа за достъп.

Кога може да Ви бъде отказан достъп до исканата от Вас информация :

1.Когато е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
2. Когато е свързана с оперативната подготовка на актовете на кмета на общината и няма самостоятелно значение;
3. Когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за предоставяне;
4. Когато до информацията Ви е бил разрешен достъп през предходните шест месеца;
Когато в Общинска администрация не се съхранява исканата от Вас информация, ние препращаме Вашето заявление до компетентния орган, ако имаме данни кой я съхранява. При липса на такава възможност Ви уведомяваме за невъзможността да Ви бъде предоставена исканата информация.
Решението на кмета на общината за предоставяне на достъп до обществена информация или отказа за предоставянето й могат да се обжалват пред Областния управител.
 

VІІІ. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.


Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Общинска администрация е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от нерегламентирано използване.

Вие имате право да отправите писмено заявление до кмета на общината и кметовете на кметства, с което може да искате:

- потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас;
- актуализиране или поправяне на Вашите лични данни;
- да възразите срещу незаконосъобразността на обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, освен когато това се изключва от разпоредбите на специален закон;
- да се забрани на Общината да предоставя изцяло или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване;
- да бъдете информирани, преди личните Ви данни да се разкрият за първи път.

Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска когато :

- съответното лице изрично е дало съгласието си;
- източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация;
- във връзка със защитата на живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки затова;
- това е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт както и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон;
- са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни;
Срокът за вземане на решението по искане за достъп до личните данни е 14 дни, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица - 30 дни.

 

Изготвил:………………….
 
/В.Илкова-секретар на община/